Johan Alp

Gottsunda inte längre särskilt utsatt

När Polismyndigheten ger en ny nationella lägesbild över utsatta områden har Gottsunda förbättrats och klassas inte längre som ett särskilt utsatt område, som är den allvarligaste kategorin av tre i Polisens bedömning.
– Med dagens besked tycker jag att alla invånare i Gottsunda tillsammans med kollegor inom kommunens förvaltningar och bolag liksom samverkande parter inom näringslivet, civilsamhället och polisen kan känna sig lite extra stolta över det arbete som de gör varje dag för att Gottsunda ska fortsätta utvecklas till en tryggare och säkrare plats att bo och vara i. Det har gett resultat. Vi ser fram mot att fortsätta och intensifiera det systematiska och långsiktiga arbete vi bedriver i stadsdelen för att den i framtiden inte ska finnas med på listan alls, säger Erik Pelling. (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Exempel på åtgärder som pågår i Gottsunda:
• Breda satsningar görs på barn och unga. Det gäller bland annat på utökade möjligheter till feriejobb för unga men också satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter som fritidsklubbar, fritidsgårdar och ett nystartat allaktivitetshus.Även riktade insatser mot ungdomar där socialtjänst samverkar med polis för att motverka försäljning och nyttjande av narkotika i offentlig miljö.

• Ett omfattande arbete pågår för att öka måluppfyllelsen i skolan. Med bland annat förstärkning av elevhälsa, socialarbetare i skolan och satsningar på utvecklingslärare. Kommunen har också utvecklat ett särskilt arbetssätt för att ta emot placerade ungdomar i skolan.

• Förbättrat familjestöd i Gottsunda när familjecentralen samlokaliserades. Familjeenheten har inlett ett samarbete och ett nytt arbetssätt tillsammans med Region Uppsala, med fokus på tidiga insatser för familjer i behov av stöd. En modell där stödinsatser snabbt sätts in i samband med orosanmälan om våld mot barn har också införts.

• Ett utbildnings- och jobbcenter har etablerats i Gottsunda-området, en öppen verksamhet i Gottsunda centrum samt vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och ett lärcentrum. Utbildnings- och jobbcenter coachar även unga vuxna som lever i eller nära kriminella miljöer till jobb. Sedan 2022 har kommunens utbildnings- och jobbcenter sällskap av statens servicecenter.

• Metoden Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) har implementerats och ger polis, kommun och samverkande parter en detaljerad och uppdaterad lägesbild vilket används för att bland annat styra kommunens väktarresurs. EST är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

• Ombyggnation av stadsdelen med kompletteringar av fler bostadsrätter, ett nytt bad och en ny skola samt förbättrad tillgänglighet med modern spårväg för en långsiktig strukturomvandling. Dessutom är Uppsalahems nya områdesvärdar på plats varje kväll i Gottsunda för att sprida trygghet i bostadsområdet.

Reklam
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt